සචිත්‍ර සේනානායක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමු දීමට තීරණය කරයි.

4

දඟ පන්දු යවන සචිත්‍ර සේනානායක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමු දීමට තීරණය කරයි.

Comments