ලොවක් වසග කල ඇන්ජලීනා දරුවන් සමග ඩිස්නිලන්තයට යයි.

20

ලොවක් ආදරය කල සුරූපි හොලිවුඩ් නිළි ඇන්ජලිනා ජොලි තම පවුලේ සාමාජිකාවන් සමඟ ඩිස්නිලන්තයට ගොස් තිබෙනවා. 

එම මොහොතේ ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ 

Image result for angelina jolie at disneyland
Image result for angelina jolie at disneyland
Image result for angelina jolie at disneyland
Image result for angelina jolie at disneyland
Image result for angelina jolie at disneyland
Image result for angelina jolie at disneyland
Image result for angelina jolie at disneyland
Image result for angelina jolie at disneyland

Comments