ලංගම බස් 1300ක් මැතිවරණ රාජකාරි සදහා යොදා ගනී

3

මැතිවරණ රාජකාරී වෙනුවෙන් ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ 1300ක් යෙදවීමට කටයුතු කර ඇති බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පවසයි.

මැතිවරණ කොමිෂමේ ඉල්ලීම අනුව මෙසේ බස් රථ යොදවා තිබේ.

ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනය, නිලධාරීන් හා පොලිස් නිලධාරින් ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් මෙසේ බස් රථ යෙදවීමට නියමිතය.

මැතිවරණ කොමිෂමේ ඉල්ලීම අනුව මෙම බස් රථ දින හතරක් මැතිවරණ රාජකාරියේ යෙදවීමට නියමිතය.

එක් බස් රථයක් වෙනුවෙන් ලංගම මැතිවරණ කොමිෂමෙන් දිනකට රුපියල් 15000ක ගාස්තුවක්ද අය කිරීමට නියමිතය.

Comments