රනිල් මුණගැහෙන්න සජිත් යයි

21

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග සාකච්ඡාවට ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස අරලිය ගහ මන්දිරයට පැමිනෙයි,

ජනාධිපති අපේක්ෂක තනතුර පිළිබද අවසාන තීරණය ගනීම සදහා සාකච්ඡාවක නිරත වීමයි එහි අරමුණ.

Comments