මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන්ම පොලීසියට නව අංශයක්

0

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, කිරීමේ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම සඳහා මැතිවරණ ආරවුල් නිරාකරණය කිරීමේ අංශයක් ස්ථාපිත කිරීමට සූදානම් වනවා.

මේ හැරෙන්නට 500 කින් සමන්විත විශේෂ පොලිස් බළඇණියක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් අනුයුක්ත කිරීමටද කටයුතු යොදන බව එම කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසනවා.

නාමයෝජනා දැන්වීම් දිනයේ සිට මෙම විශේෂ පොලිස් බළඇණිය කැඳවන අතර, එම නිලධාරීන්ගේ සහාය ආරවුල් නිරාකරණය කිරීමේ අංශයට ලබාගන්නා බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළා.

Comments