පුහුල්පොල ජලාශයේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනේදී ගම් වාසින් කලහකාරී වෙයි

2

උමා ඔය ව්‍යාපාරය යටතේ ඉදිකළ පුහුල්පොල ජලාශයේ වේල්ල මතින් තමන්ගේ ගම්බිම්වලට යාමට අවසර ලබා නොදෙන්නේ නම් ජලාශයට ජලය පිරවීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව ගම්වාසීන් පවසයි.

ඔවුන් පවසන්නේ මෙම ගැටළුව විසදීමට බලධාරීන් වහාම මැදිහත් විය යුතු බවයි.

උමා ඔය ව්‍යාපාරය යටතේ ඉදිකළ පුහුල්පොල ජලාශයට හෙට(11) දින ජලය පිරවීමට නියමත අතර ඒ පිලිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාවක් මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉහළ කොටවෙර ප්‍රජාශාලාවේදී පැවැත්වුණි.

පැමිණි නිලධාරීන් සාකච්ඡාවේදී ගම්වාසීන්ට පැවසුවේ වේල්ලේ සහ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව හේතුවෙන් වේල්ල මතින් යාමේදී  හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරන බවයි.

එම ප්‍රකාශයත් සමගම උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණි

Comments