දිස්ත්‍රික් මට්ටමිනුත් මැතිවරණ පැමිණිලි ඒකකයක්

2

නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමේ කාර්යයට බාධා වන ආකාරයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ද මැතිවරණ පැමිණිලි නිරාකරණ ඒකක පිහිටුවා ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

එසේම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ස්ථාපිත කර ඇති ඒකකයට ද මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කළ අතර, ඊට අදාළව 01128 62 212, 01128 62 214 හා 01128 62 217 යන දුරකථන අංකවලට දැනුම් දිය හැකි බවයි එම කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ.

මීට අමතරව 0112868526 හෝ 0112868529 යන අංකවලට මැතිවරණ පැමිණිලි ෆැක්ස් මගින් දැනුම් දිය හැකි අතර, 0719 160 000 යන අංකයට වයිබර් හෝ වට්ස් ඇප් මගින් ද දැනුම් දිය හැකියි.

Comments