දිනපතා විදුලිය කපන වේලාවන්

6

විදුලිබලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල මට්ටම පහත වැටී ඇති හෙයින් දිනපතා විදුලිය කප්පාදු කිරීමට සිදුව ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ  හේතුවෙන්  දිනපතා විදුලිය කපන වේලාවන් පිළිබඳව විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්  සඳහන් කර ඇත.

එය පහත පරිදි වේ.

උදෑසන කාලය

පෙ.ව. 8.30 සිට පෙ.ව. 11.30

පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 2.30

ප.ව. 2.30 සිට ප.ව. 5.30

රාත්‍රී කාලය

ප.ව. 6.30 සිට ප.ව. 7.30

ප.ව. 7.30 සිට ප.ව. 8.30

ප.ව. 8.30 සිට ප.ව. 9.30

Comments