ගෙවුනු පැය 24 ක් තුළ මැතිවරණ පැමිණිලි 93 ක්

4

පෙරේදා පස්වරු 4.30 සිට ඊයේ පස්වරු 4.30 දක්වා ගත වූ පැය 24 ක කාලය තුළ මැතිවරණ පැමිණිලි 93 ක් ලැබී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ගෙවුණු පැය 24 තුළ ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණිලි 51 ක් ද, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණිලි 42 ක් ද ලැබී ඇති බවයි එම කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ.

ඒ අනුව, නාම යෝජනා භාර ගත් පසුගිය 7 වනදා සිට ඊයේ පස්වරු 4.30 දක්වා පැමිණිලි 156ක්  ලැබී තිබෙනවා. ඊට ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා 3 ක් සහ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් 153 ක් ඇතුළත්.

Comments