කොටස් වෙළඳපොලේ පහත වැටීමක්

11

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, දිනය අවසානයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 5861.54 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් මිලියන 43.9 ක් දිනය තුළ හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 720.8 ක්.

Comments