අබලන් තත්ත්වයේ වාහන වලින් ළමුන් ප්‍රවාහනය කල ‍රිය මහතුන්ට තහනම් නියෝග

6

ගතවූ මාස දෙකක කාලය තුළ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ කිහිපයක සිදුකළ වැටලීම්වලදී අබලන් තත්ත්වයේ වාහන යොදා ගනිමින් පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහනය කළ වෑන් රථ 110 ක රියදුරන්ට තහනම් නියෝග නිකුත් කර තිබෙනවා.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය සඳහන් කළේ අබලන් තත්ත්වයේ පවතින වාහන යළි සකස් කර දින 10 ක් ඇතුළත නිරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම් දුන් බවයි.

Comments